Polskie Centrum Szkoleniowe
tel.511995532, szkolenia5@gmail.com

OPIEKUN DZIECIĘCY+praktyka

SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM, WOLONTARIUSZA, DZIENNEGO OPIEKUNA

SZKOLENIE AKREDYTOWANE PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
decyzja nr 64/2012 oraz 40/2017

DLA OSÓB CHCĄCYCH UZYSKAĆ KWALIFIKACJE OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM, WOLONTARIUSZA ORAZ DZIENNEGO OPIEKUNA A NIE POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI

ZGODNIE Z ART. 16 UST. 1 USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Informujemy, że otrzymaliśmy akredytację wydaną przez Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej-decyzja nr 64/2012 oraz 40/2017 na realizację programu szkoleń, które zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Programy szkoleń zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, ukończenie proponowanych szkoleń i otrzymanie certyfikatu daje uprawnienia do pracy w żłobku, klubie dziecięcym lub jako opiekun dzienny.

Opis zadań i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy, jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym lub opiekun dzienny zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 I. Informacje na temat żłobków i klubów dziecięcych:

 • Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
 • Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.
 • W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
 • W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka.

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Kwalifikacje do tego by zostać opiekunem

 • Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego.
 • Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
  1. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
  3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.(Rozdział 2, art. 16 ustawy)

Zadania opiekuna

Opiekun prowadzący zajęcia w żłobku lub klubie dziecięcym współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.(Rozdział 2, art. 19 ustawy)

WOLONTARIUSZ

Kwalifikacje niezbędne do bycia wolontariuszem w żłobku lub klubie dziecięcym

 • Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest odbyć 40-godzinne szkolenie.
 • W przypadku gdy wolontariusz posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16, przepisów ust. 2 nie stosuje się.(Rozdział 2, art.17 ustawy)

DZIENNY OPIEKUN

Kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia, jako dzienny opiekun

Dziennym opiekunem może być osoba, która:

  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
  5. posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
  6. odbyła:
 • 160-godzinne szkolenie albo
 • 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1.

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.(Rozdział 4, art. 39 ustawy)

Zadania opiekuna dziennego

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.(Rozdział 4, art.37 ustawy)
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.(Rozdział 4, art. 36 Ustawy)                  

Dodatkowe informacje

Osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz.679 i Nr 257, poz. 1723).

   Informujemy, że po ukończeniu szkoleń uzyskuje Państwo certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia, który bez spełnienia wymogów o kwalifikacjach zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie uprawnia do podjęcia pracy, jako opiekun, wolontariusz ani opiekun dzienny w żłobku lub klubie dziecięcym. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy osoba zarządzająca daną placówką wyrazi na to zgodę.                                                                                                                       


                                                         
                                                    
                                                                                                                                                   
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce-zgodnie z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym z 22 marca 2013 r. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.